Tel.: +370 620 75224, +370 5 2639813
A. Jakšto g. 13, 01105 Vilnius
Dirbame: I - V nuo 9 - 18 val.
Parašykite mums: info@topturas.lt
Kelionių paieška
Naujienos el. paštu
 

SVARBI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS
(priedas prie turizmo paslaugų teikimo sutarties)Pasas/asmens tapatybės kortelė
Į kelionę galima vykti tik turint galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę (galioja ne visose šalyse). Šalių, kuriose galioja asmens tapatybės kortelės, sąrašą galite pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt: Konsulinė informacija>Atvykstantiems ir   išvykstantiems>Keliaujantiems>Pasirinkite šalį, į kurią vyksite. Vykstant į kelionę privaloma turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę (kortelė galioja ne visose šalyse).
Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. Būtina į kelionę vežtis pasą (asmens tapatybės kortelės negalioja) vykstant į Ukrainą, Rusiją ir Baltarusiją.
Rekomenduojame į užsienio šalis nevykti su apgadintu (suteptu, aplietu, įplėštu ar pan.) dokumentu. Jei abejojate dėl savo dokumento tinkamumo ir/ar galiojimo laiko, būtinai pasitikslinkite prieš išvykstant: http://www.urm.lt/; http://www.pasienis.lt/; http://www.migracija.lt/. Rekomenduojame į kelionę pasiimti ir asmens dokumento kopiją.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame informaciją apie dokumentų tinkamumą pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje.
KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „TOPTURAS“ NEATSAKO UŽ PASIENIO IR MIGRACIJOS TARNYBŲ PAREIGŪNŲ VEIKSMUS.
Kelionės dokumentai (turizmo paslaugų teikimo sutartis, kelialapis, bilietai, būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas ir kt.) turi būti saugomi visos kelionės metu. Dėl netinkamų ar netvarkingų asmens dokumentų kelionių organizatorius atsakomybės neprisiima.

Laisvas asmenų judėjimas
Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi.
Valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Vizos
Europos Sąjungos piliečiams, vykstantiems į keliones autobusu aprašytas TOPTURO kataloge (išskyrus keliones į Rusiją), galioja bevizio įvažiavimo režimas. Rusijos vizos išduodamos Rusijos ambasadoje Vilniuje (dėl vizų gavimo kreipkitės į kelionių agentūrą, kurioje užsisakėte kelionę).
Vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai turistinio sezono metu gali keistis, todėl būtina pasiteirauti naujausios informacijos kelionių agentūroje, kurioje ketinate įsigyti kelionę. TOPTURAS neatsako už tai, kad turistas, neįsigijęs (negavęs) vizos neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Šengeno erdvėje reikalinga tik viena viza
Užsieniečiui norint keliauti po Šengeno susitarimo teritoriją reikalinga tik viena viza. Ne ES piliečiai, kuriems reikalingos planuojamų aplankyti šalių vizos, dokumentus tvarkosi ir už vizą atsako patys. TOPTURAS neatsako už tai, kad, neįsigijęs (negavęs) vizos, turistas neišvyksta į kelionę arba dėl vizos neturėjimo yra priverstas nutraukti kelionę. Tokiu atveju į gyvenamąją vietą turistas grįžta pats. TOPTURAS, taip pat, neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu. Daugiau ir naujausios informacijos galite rasti interneto svetainėje: http://www.urm.lt/.
Turintys leidimus gyventi Europos Sąjungoje keliauja be vizų. Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos.

Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje
Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą. Su vienu iš tėvų, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu vykstančiam ar vienam keliaujančiam vaikui raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę.
Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.
Šie reikalavimai netaikomi asmenims, iki 18 metų amžiaus sudariusiems santuoką (įgijusiems visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems).

Transporto priemonė
Į keliones vykstama turistinės klasės autobusais, kuriuose įrengti garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema, tualetas (naudojamas ekstra atvejais). Autobusai turi tarptautinių keleivių pervežimų licencijas ir atitinka šioms licencijoms gauti keliamus reikalavimus. Sėdimų vietų skaičius autobusuose nuo 24 iki 74. Atskirais atvejais į kelionę vykstama 16 – 19 vietų mikroautobusais, kuriuose įrengti garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema. Autobuso, kuriuo bus vykstama į kelionę, dydis priklauso nuo sukomplektuotos grupės dydžio. Apie tai, kad į kelionę bus vykstama mikroautobusu, turistai informuojami ne vėliau kaip 5 kalendorinės dienos iki išvykimo. Pasirašydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį, turistas turi galimybę iš anksto atsisakyti kelionės, jeigu į ją bus vykstama mikroautobusu. Pageidaujamą vietą autobuse galima pasirinkti užsisakant kelionę. Dėl objektyvių iš anksto neįmanomų numatyti aplinkybių (autobuso markės, modelio ir autobuso sėdėjimo plano pasikeitimo ar pan.), sėdima vieta gali keistis. Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai autobuso dešinėje pusėje, iki antro įlipimo, būna 5-7 sėdynių eilės. Pasirinkus 6-7 sėdimą eilę ir pasikeitus autobuso markei ar modeliui, sėdimos vietos gali būti autobuso dešinėje pusėje, už antro įlipimo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad galinės autobuso sėdynės ne visų markių ir modelių autobusuose atsilenkia. Autobusuose kelionės metu draudžiama: vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, stovėti ir vaikščioti autobusui judant.

Taisyklės keliaujantiems autobusu
Pagal galiojančias ES taisykles, autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, keleiviai privalo važiuoti juos prisisegę. Dėl pačių keleivių saugumo, autobusui judant salone draudžiama stovėti, vaikščioti. Autobuse draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus. Tualetu autobuse naudojamasi tik ekstra atveju (dėl talpos ribotumo).
Vadovaujantis keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklėmis, keliaujant autobusu kas 3 – 4 val. numatyti ~ 20 min. trukmės sustojimai.
Vieno vieneto bagažo svoris neturėtų viršyti 25 kg. Rekomenduojame daiktus pakuoti taip, kad kelionės metu būtiniausi daiktai nedideliame krepšyje būtų šalia Jūsų, kiti – autobuso bagažinėje.
Išlipdami iš autobuso nepalikite jame vertingų daiktų. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju kelionės organizatorius ir/ar transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima.
Prieš nusprendžiant ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti ar šie daiktai yra vertingi) rekomenduojama pagalvoti, ar verta juos vežtis ir kokios gali būti pasekmės juos praradus. Jei šie daiktai yra vertingi, visada siūlytina juos papildomai apdrausti.

Išvykimo į kelionę laikas ir vieta
Ne vėliau kaip 2 dienos prieš išvykimą būtinai pasitikslinkite išvykimo į kelionę laiką ir vietą. Šią informaciją suteiks kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros, kurioje užsisakėte kelionę, darbuotojai. Taip pat šią informaciją galite rasti interneto svetainėje: http://topturas.lt/lt/pages/isvykimolaikai. Į išvykimo vietą atvykite 10–15 min iki nurodyto išvykimo laiko. Turistui /-ams laiku neatvykus į nurodytą išvykimo vietą, kelionės vadovas turi teisę išvykti jo/jų nelaukiant. Kelionių organizatorius „Topturas“ tokiu atveju atsakomybės už sutarties nevykdymą neprisiima ir skaitoma, kad turistas neišvyko į kelionę dėl savo kaltės.

Išvykimo/sugrįžimo į/iš kelionės laikas
Atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės bei jų remonto darbų, tam tikrų instancijų (kelių transporto inspekcijos, kelių transporto policijos ir pan.) patikrų, kelionės metu susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, pasikeitusio vairuotojų darbo grafiko ir pan. Išvykimo į kelionę ir grįžimo iš kelionės miestų eiliškumas Lietuvoje gali nesutapti.

Atmintinė vykstančiajam į kelionę autobusu
Atmintinėje nurodyta detali informacija, reikalinga ruošiantis į pasirinktą kelionę: atskirų objektų kainos, apranga bei avalynė, kurios gali prireikti kelionės metu; kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę. Atmintinę galite rasti interneto svetainėje http://www.topturas.lt/. (prie kelionių programų). Jei neturite galimybės pasižiūrėti internetinėje svetainėje, paprašykite, kad kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros, kurioje perkate kelionę, darbuotojas Jums šią atmintinę atspausdintų.

Mokami objektai, ekskursijos bei išvykos
Mokami objektai, ekskursijos bei išvykos kataloge pažymėti simboliais - (*) ir (**) kiekvienos kelionės aprašyme, o skyrelyje „Į kelionės kainą neįskaičiuota“ nurodyta apytikslė įėjimų į mokamus objektus bilietų kainų bendra suma. Ši suma gali keistis, nes nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios, o taip pat viso sezono metu mokamų objektų kainos gali pasikeisti. Laisvu laiku aplankyti siūlomų objektų bilietų kainos nėra įtrauktos į bendrą mokamų objektų bilietų kainų sumą. Už mokamus objektus turistas moka pats tos šalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta. Jei mokamas objektas kataloge nėra pažymėtas (*), tai reiškia, kad nebus einama į objekto vidų. Kai kurių vietovių ir lankomų objektų gidų paslaugos – už papildomą mokestį. Vietinių gidų paslaugos teikiamos pagal galimybę – rusų, vokiečių arba anglų kalbomis. Tik nedaugelis vietovių ir objektų turi gidų, kalbančių lietuvių kalba, todėl galimybės užsakyti gidus lietuvių kalba kelionės organizatorius neturi. Kelionės vadovas nevertėjauja turistams ekskursijų metu, kurias veda vietiniai gidai. Kelionės metu ekskursinių objektų lankymo tvarka ir išvykų/ekskursijų eiliškumo tvarka gali keistis.

INFORMACIJA APIE VIEŠBUČIUS

Maitinimas
Koks maitinimas bus kelionės metu yra nurodyta prie kiekvienos kelionės aprašymo skyriuje „Į kelionės kainą įskaičiuota“. Viešbučiuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Italijoje dažniausiai patiekiami  „kontinentiniai pusryčiai“ – kava ir arbata, bandelė, sviestas, džemas. Viešbučiuose Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje dažniausiai patiekiami „pagerinti kontinentiniai pusryčiai“ – kava ir arbata, bandelė, sviestas, džemas, sūris, dešra arba kumpis.
Vakarienės Kroatijoje –„švediškas stalas“ arba renkamasi iš meniu (priklausomai nuo viešbučio). Gėrimai vakarienių metu į maitinimo kainą neįskaičiuoti.
Esant ankstyvam išvykimui iš viešbučio ar vėlyvam atvykimui į viešbutį gali būti pateikiamas pusryčių paketas/šalta vakarienė.

Viešbučiai/Apgyvendinimas
Kelionių autobusu metu turistai apgyvendinami turistinės klasės viešbučiuose, pensionuose (galimas apgyvendinimas ir 2*-3* viešbučiuose): vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose ir apartamentuose. Jeigu kelionės metu yra daugiau negu 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis. Tos pačios kelionės metu grupė gali būti apgyvendinama skirtingų kategorijų viešbučiuose. Turistinės klasės viešbučiai, pensionai - tai minimalių patogumų viešbučiai, kurių kambariai turi patogumus (dušas ir tualetas), kai kuriuose turistinės klasės viešbučiuose patogumai gali būti bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Kai kurių viešbučių kambariai gali būti nestandartiniai (mansardiniai, cokoliniai ar pan.) Kambaryje esantis kondicionierius gali būti nuomojamas už papildomą mokestį. Turizmo paslaugų teikimo sutartyje yra nurodoma, kokio tipo kambaryje bus apgyvendintas turistas. Standartiniame dviviečiame kambaryje gali būti viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos. Trivietis kambarys daugelyje viešbučių yra dvivietis kambarys (viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos) su pristatoma lova. Kelionių organizatorius neįsipareigoja, kad triviečiame kambaryje bus trys stacionarios  lovos. Klientų pageidavimai dėl lovų tipo vykdomi tik esant galimybei. Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais turisto pageidavimais, kurie neįpareigoja kelionių organizatoriaus ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei. Vykstantys į keliones į Rusiją turistai apgyvendinami dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose su patogumais bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Kiekvienoje šalyje viešbučio kategorijai keliami reikalavimai skiriasi, todėl skirtingų šalių viešbučių negalima vertinti pagal vienodus kriterijus. Viešbučių lokacija parenkama pagal kiekvienos kelionės maršrutą ir galimybes. Skirtingomis tos pačios kelionės datomis viešbučių lokacija gali skirtis. Tai priklauso nuo viešbučių užimtumo. Likus 2 dienoms iki kelionės, vykstantiems į kelionę išsiunčiama informacija su viešbučių pavadinimais ir adresais. Informacija išsiunčiama turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu negavote informacijos su viešbučių pavadinimais ir adresais kreipkitės į kelionių organizatorių ir informacija jums bus išsiųsta jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Dėl nenumatytų aplinkybių, viešbučiai kelionės metu gali keistis.

Vienas turistas
Turistas, vykstantis vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, apgyvendinamas viename kambaryje su bet kuriuo kitu (kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame, dviviečiame su pristatoma lova arba triviečiame kambaryje. Jei nėra tokios galimybės, vienviečio kambario priemoka yra privaloma.

Viešbučio para
Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 15-18 valanda, išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10-12 valanda.

KITA INFORMACIJA

Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) kontrolės sistema
Informacija apie būtinąją medicinos pagalbą Europos Sąjungos šalyse su ESDK galite rasti interneto svetainėje:http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/butinoji-pagalba-keliaujantiems/B%C5%ABtinoji%20medicinos%20pagalba%20Europos%20S%C4%85jungos%20%C5%A1alyse

Medicininių išlaidų draudimas
Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys). Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva.
ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame.
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje:http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/butinoji-pagalba-keliaujantiems/B%C5%ABtinoji%20medicinos%20pagalba%20Europos%20S%C4%85jungos%20%C5%A1alyse
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privačiose medicinos įstaigose dažniausiai nėra galimybės pasinaudoti ESDK.
Vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse.
Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį.
Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą. Įsigydami medicininių išlaidų draudimą kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.

Neįvykusios kelionės rizikos draudimas
Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t.
Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tik kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.
Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimą galite rasti interneto svetainėje http://www.ld.lt/sites/default/files/056_Kompleksinis%20kelioniu%20draudimas%20red%202008_2015%2001.pdf

Bagažo draudimas
Kelionės metu kelionių organizatoriaus ir jo partnerių atstovai deda visas pastangas turistų daiktų saugumui užtikrinti. Vis dėlto, keliaujant gali pasitaikyti vagysčių net ir iš užrakintų autobusų. Dėl šios priežasties vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti bagažo draudimą, kuris, priklausomai nuo konkrečios draudimo bendrovės siūlomų draudimo sąlygų, gali apimti tokias rizikas kaip daiktų vagystės, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas kelionės metu. Draudžiamų ir nedraudžiamų daiktų sąrašą galite rasti interneto svetainėje:http://www.ld.lt/sites/default/files/056_Kompleksinis%20kelioniu%20draudimas%20red%202008_2015%2001.pdf
Prieš nusprendžiant ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti ar šie daiktai yra vertingi) rekomenduojama pagalvoti ar verta juos vežtis į kelionę ir kokios gali būti pasekmės juos praradus.
Informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos
reikalavimus galite rasti interneto svetainėje: http://www.ulac.lt/lt/keliautojams

Valiuta
Vykstant į kelionę į užsienį siūloma vežtis Eurus (EUR). Paprastai kelionės vadovas pasiūlo išsikeisti eurus į reikiamą valiutą valiutos keitimo punktuose pasienyje. Kursas įprastai būna panašus kaip ir Lietuvoje. Vietine valiuta galima atsiskaitinėti už mokamus objektus ir turėti savo asmeninėms išlaidoms. Užsienyje galima naudoti atsiskaitymams banko korteles, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad ne visuose objektuose priimamos banko korteles, tuomet reikalingi gryni pinigai vietine valiuta. Siūloma turėti eurų monetomis bei mažesnės vertės banknotų. Smulkesnė informacija apie reikiamas valiutas nurodyta kelionės atmintinėse bei prie kiekvienos kelionės programos aprašymo.

Vanduo
Visose šalyse nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti žarnyno negalavimus.

Elektros srovė
Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją vonios kambariuose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje. Todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti „tarpininką“ (adapterį). Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti. Įsigiję „tarpininką“ prieš išvažiuodami į kelionę, nesusidursite su galimais nepatogumais.

Nuorodos
Prieš išvykstant į kelionę patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  turistams skirtą informaciją interneto svetainėje http://www.vvtat.lt
Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (http://www.pasienis.lt/).
Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt

Garantuotas išvykimas
Kelionių organizatorius „Topturas“ dalies kelionių kai kurias išvykimo datas yra pažymėjęs ženklu G* – garantuotas išvykimas. Kelionių organizatorius „Topturas“ įsipareigoja vykdyti visas keliones, pažymėtas G* ženklu, jeigu šiuo ženklu pažymėtoms datoms susirenka minimalus keliautojų skaičius – 25 asmenys.Likus 7 kalendorinėms dienoms iki išvykimo į G* ženklu pažymėtą kelionę ir nesusirinkus minimaliam keliautojų skaičiui (25 asmenys), kelionių organizatorius gali perskaičiuoti kelionės kainą esamam keliautojų skaičiui. Jeigu dalis keliautojų nesutinka mokėti naujos t.y. perskaičiuotos kelionės kainos ir atsisako vykti į kelionę, sumažėjus keliautojų skaičiui G* ženklu pažymėta kelionė neįvyks ir keliautojams bus grąžinami įmokėti pinigai.

Kelionių organizatorius UAB „TOPTURAS“
A. Jakšto g. 13, LT-01105 Vilnius
Tel. (8 620) 75224